گیسو میان واژه برایم رها نکن

درخواست حذف این مطلب

"گشت ارشاد را چه به من؟" دخترک آهسته به راه خود ادامه داد، دوباره به فکر فرو رفت! چارقد خود را برانداز کرد، چارقدی نبود نهایتا در حد یک کف دست

ادامه مطلب