سو ریز

درخواست حذف این مطلب
حدیث خوندم، که هلاک شود ی که دنبال مقام باشه. خواستم بسنجم اوضاع چطوره؟
با افتخار، واحد آموزش جاد رو انتخاب . برای سمت نیومدم، میدان خالی بود و ادعا زیاد! فقط خواستم بگویم مرد عمل هستم، همین!